Max Andersson

”Kärnkraft är dyr, farlig och onödig”

Debattartikel i Borås Tidning av Max Andersson, Birgitta Losman och Tom Andersson.

***

Kärnkraft är dyr, farlig och onödig

Krafttag.nu, en kampanj driven av organisationen Svenskt Näringsliv, annonserar stort i lokaltidningar runt om i Sverige om nödvändigheten av nya kärnkraftverk i Sverige. Från politiskt håll har framför allt Folkpartiet hakat på, tätt följda av moderater och kristdemokrater och nu har även Centerpartiet rättat in sig i ledet.

Det är emellertid oklart varför Sverige skulle behöva mer eller ny kärnkraft. Med svepande formuleringar och brist på fakta målar Svenskt Näringsliv upp en diffus hotbild. Kärnkraft är av oklar anledning nödvändig för att säkra vår framtida välfärd. Kärnkraften ? och endast kärnkraften ? kan rädda oss från en framtida brist på el påstår de.
Det finns ingen seriös aktör som tror att Sverige skulle drabbas av brist på el inom överskådlig framtid. Sedan slutet av 1980-talet har elanvändningen i Sverige ökat ytterst marginellt, med cirka fyra procent, samtidigt som BNP har ökat med 45 procent. Ingenting talar för att den trenden kommer att brytas.

Tvärtom. Redan idag finns det ett litet överskott av el i Sverige. Uppgifter från Naturvårdsverket och Energimyndigheten visar med all tydlighet att överskottet kommer att öka kraftigt de närmaste 10-15 åren.

År 2020 kan Sverige ha ett överskott av el som motsvarar 60 procent av vad kärnkraften ger idag, 40 terawattimmar (TWh). Snabba och konkreta satsningar på utbyggnad av vindkraftparker och bioenergi i kombination med den ständiga effektivisering som sker genom teknikutveckling möjliggör detta.

Miljöpartiet föreslår, utöver detta, politiska åtgärder för att öka takten både när det gäller effektivisering och nyproduktion av förnybar el. Allt fler rapporter visar att en satsning på mer energieffektivisering fortfarande har stor potential till mycket låga kostnader.

Energieffektiviseringsutredningen, som presenterades förra året, visar en potential att minska energianvändningen med 50 TWh. Naturskyddsföreningen ställer sig starkt frågande till behovet av ny kärnkraft i Sverige och menar att satsningar på förnyelsebar energi och energieffektivisering räcker. De undrar också varför Sverige, tvärt emot globala trender, väljer kärnkraften. I ett internationellt perspektiv är kärnkraften en föråldrad lösning som inte passar 2000-talets energipolitik.

Ingenting talar heller för att det skulle vara billigare att bygga ny kärnkraft än att låta den pågående utbyggnaden av vindkraft och biobränslen fortsätta. Solenergi är den energikälla där allra störst potential finns både i tillgång och i sjunkande kostnader vid ökande volymer, vilket bland annat John Holmberg, vicerektor på Chalmers visat.
Såväl kärnkraft som vindkraft kräver höga investeringar i ingångsläget, men medan kärnkraften blir allt dyrare att hantera, utvecklas vindkraften mot lägre kostnader.

Vi vill också påminna Folkpartiet och Svenskt Näringsliv om att uran är ett fossilt bränsle med förfärliga effekter av uranbrytning. Hittills har detta främst drabbat människor i andra länder. För Miljöpartiet som har solidaritet med människor i världen som grundvärdering är detta oacceptabelt. Nu pågår i det tysta dessutom en utveckling där kärnkraftskramare vill bryta uran även i Sverige. Miljöpartiet kommer i EU och i Sverige verka för att detta inte blir verklighet. Från de fyra borgerliga partierna är det däremot tyst om kärnkraftens baksidor: dess miljöeffekter, höga kostnader och kopplingar till militära ändamål.

Mot bakgrund av detta är det uppenbart att kärnkraften varken behövs eller är önskvärd i Sverige i framtiden. Med en regering som vågar utveckla hållbara energislag, kommer det att finnas gott om el för svenska hushåll och industrier. Den nuvarande regeringen har i energiuppgörelsen börjat göra lite rätt, det finns satsningar på hållbar energi i uppgörelsen.

Problemet är att regeringen vägrar sluta gå åt fel håll. Resultatet blir en splittrad energiuppgörelse som kommande generationer får betala priset för.

Max Andersson
Riksdagsledamot (MP)

Birgitta Losman
Regionpolitiker Västra Götaland (MP)

Tom Andersson
Gruppledare Borås (mp)

Publicerad 18:e februari 2009.