Max Andersson

Fortsatt oro för försvagat miljöskydd i EU:s gruvpolitik

Gruvmaskin i dagbrott

För ett par månader sedan ställde jag en officiell fråga till kommissionen, för att få klarhet i om kommissionen överväger att urholka viktiga miljöskydd till förmån för gruvetableringar. Kommissionen tog god tid på sig att svara – trots att frågan borde varit enkel. Mina slutsatser av deras svar är att kommissionen försöker undvika frågan, genom att hänvisa till medlemsländernas ansvar att följa reglerna. Min fråga handlade inte om vem som ansvarar för att miljöskydden följs, utan om risken att EU:s miljödirektiv urholkas, eftersom det finns starka krafter som vill försvaga det till förmån för gruvbrytning och utvinning av mineral. Gruvindustrin har starka muskler, och därför är det viktigt att EU inte försvagar miljöskydden.

Jag är fortsatt oroad av kommissionens svar. Därför kommer jag fortsätta arbeta för att gruvindustrin inte ska tillåtas sätta agendan för EU:s eller Sveriges gruvpolitik.

Här kan du läsa min fråga och svaret i sin helhet:

Fråga för skriftligt besvarande, ställd av mig (23.1.2019)

EU:s art‐ och habitatdirektiv och vattendirektiv är viktiga landvinningar i arbetet för hållbar utveckling. Sverige har haft svårt att implementera denna lagstiftning när det gäller tillståndsgivning för gruvverksamhet, men den har på senare tid inneburit framsteg i miljöarbetet.

Det finns starka krafter i Sverige som vill urholka miljöskyddet när det gäller gruvbrytning och utvinning av mineral, och de har bl.a. använt argumentet att exploatering som är bunden vid en speciell plats, t.ex. en gruva, ska behandlas på annorlunda sätt i beslutsprocessen.

Gruvbrytning och brytning av t.ex. kalk kan ha mycket stor påverkan på den biologiska mångfalden, grundvattnet, luftföroreningar och människors hälsa. Jag menar därför att det är av yttersta vikt att miljöreglerna upprätthålls också på dessa områden, oavsett om verksamheten är platsbunden eller inte.

Därför blir jag orolig då EU-kommissionär Maros Sefcovic vid ett besök i Malmö i Sverige nyligen uppgav att kommissionen nu överväger en översyn kring beslutsprocessen för platsbundna verksamheter, såsom gruvor, bl. a. när det gäller art‐ och habitatdirektivet respektive vattendirektiven.

Stämmer det att kommissionen överväger att se över beslutsprocessen för platsbundna verksamheter som gruvor?

Om så är fallet, vem har initierat denna översyn, när skedde detta och varför?

Diskuteras art‐ och habitat-direktiven respektive vattendirektivet i dessa sammanhang?”


Svar från Karmenu Vella på Europeiska kommissionens vägnar (2.4.2019)

EU-kommissionen har inget mandat att påverka eller på annat sätt ingripa i de beslutsprocesser som leder till tillståndsgivning för gruvor av de nationella behöriga myndigheterna. Det är medlemsstaterna som är ansvariga för att säkerställa att alla relevanta krav i EU:s lagstiftning uppfylls.

I enlighet med bestämmelserna om bättre lagstiftning har kommissionen genomfört en kontroll av ändamålsenligheten avseende fågel-1 och habitat2direktiven. Kommissionen drog slutsatsen att dessa direktiv fortsätter att vara mycket relevanta och ändamålsenliga. Med avseende på brytning av mineraler som inte är energitillgångar i Natura 2000-områden, måste deras bedömning och tillståndsförfarande uppfylla bestämmelserna i artikel 6 i habitatdirektivet. Kommissionen håller på att komplettera de relevanta befintliga riktlinjerna3 med fallstudier om god praxis.

Kommissionen har inlett kontrollen av ändamålsenligheten för ramdirektivet för vatten4 genom att inleda ett offentligt samråd som som avslutades den 4 mars 2019. Kommissionen kommer att dra slutsatser från kontrollen av ändamålsenligheten när denna bedömning har slutförts senare under 2019.

Kommissionen planerar inte att se över beslutsprocessen för platsbundna verksamheter som gruvor i enlighet med agendan för bättre lagstiftning. Kommissionen har emellertid vidtagit åtgärder5 för att få detaljerad information om den rättsliga ram för EU och medlemsstaterna som är relevant för tillståndsförfaranden för sektorn för den icke-energirelaterade utvinningsindustrin (NEEI).


1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar, EUT L 20, 26.1.2010, s. 7

2 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, EUT L 206, 22.7.1992, s. 7.

3 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EC av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, EUT L 327, 22.12.2000, s. 1.

5 T.ex. MinLex-studien https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/18c19395-6dbf-11e7b2f2-01aa75ed71a1/language-en

***

Bild: Jonny Caspari on Unsplash