Max Andersson

”Förbjud glyfosat i bekämpningsmedel”

Jag och mina miljöpartikollegor på Europaparlamentet skriver i Svenska Dagbladet om att försiktighetsprincipen ska tillämpas i fråga om glyfosat och dess framtida bruk. Vi vill förbjuda glyfosat. Det kräver att vi satsar ordentligt på att utveckla alternativ som är hållbara både för naturen och våra bönder.

MP: Förbjud glyfosat i bekämpningsmedel

Vi vet att glyfosat dödar all växtlighet, kan skada insekter och är giftigt för vattenlevande organismer. Det debatten nu handlar om är huruvida glyfosat kan orsaka cancer, infertilitet och skador på nervsystem och njurar. Därför driver vi att försiktighetsprincipen ska tillämpas och glyfosat förbjudas, skriver Miljöpartiets fyra EU-parlamentariker.

Det stormar kring bekämpningsmedel i Bryssel. Häromveckan portades det amerikanska företaget Monsantos lobbyister från EU-parlamentet efter att de vägrat delta i en utfrågning om glyfosat. Monsanto tillverkar bekämpningsmedlet Roundup där glyfosat är den viktigaste beståndsdelen. Det är världens mest använda bekämpningsmedel och varje år säljs 700 ton enbart i Sverige.

Den 15 december går det nuvarande godkännandet för den europeiska marknaden ut. Innan dess måste EU:s medlemsländer bestämma sig om glyfosat ska få ett förlängt tillstånd. Kommissionen har föreslagit en förlängning på tio år som medlemsstaterna nu diskuterar och ska rösta om den 25 oktober.

Vi vet att glyfosat dödar all växtlighet, kan skada insekter och är giftigt för vattenlevande organismer. Debatten handlar om huruvida glyfosat kan orsaka cancer, infertilitet och skador på nervsystem och njurar.

I USA har Monsanto stämts av jordbruksarbetare som hävdar att glyfosat gett dem cancer. I rättsprocesserna har Monsantos forskning starkt ifrågasatts och nyligen listade Kalifornien glyfosat som ett cancerogent ämne.

Internationella cancerforskningsinstitutet (IARC) har publicerat en rapport som säger att glyfosat troligen är cancerframkallande. FN-organen WHO och FAO har i en senare rapport dragit slutsatsen att glyfosat inte är cancerframkallande för människor via livsmedel. Den slutsatsen delar även den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa). Sveriges regering lutar sig mot de europeiska myndigheternas bedömning inför beslutet.

 

TILLÄMPA FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN

Vi gröna i EU-parlamentet vill inte att tillståndet för glyfosat förlängs baserat på försiktighetsprincipen. EU-domstolen har i flera domslut slagit fast att det räcker med att det råder vetenskaplig osäkerhet på ett område för att principen skall kunna tillämpas.

Vi kritiserar bristen på transparens när det gäller granskningen av de vetenskapliga fakta som ligger till grund för tillstånden. Beslut tas på grundval av forskning som företagen själva presenterar. Stora delar av forskningen är inte offentlig eftersom den klassas som en affärshemlighet. Vi menar att forskning som ligger till grund för så viktiga beslut måste vara oberoende och kunna granskas av vilken medborgare som helst.

Vi är också kritiska till beslutsprocessen. Om medlemsstaterna inte kan uppnå en kvalificerad majoritet har EU-kommissionen rätt att gå in och avgöra frågan. Eftersom flera medlemsstater är emot en förlängning på tio år finns därför en risk att det blir Kommissionen som tar ett tjänstemannabeslut.

Inför EU:s beslut driver vi därför tillsammans med övriga gröna i EU-parlamentet behovet av en ökad transparens, ett mer demokratiskt beslutssystem och att försiktighetsprincipen ska tillämpas och glyfosat förbjudas.

På initiativ av oss gröna kommer EU-parlamentet därför nästa vecka att rösta om en resolution som föreslår förbud mot privat användning av glyfosat, förbud mot användning på offentliga platser och att inga nya tillstånd för professionell användning skall ges efter 2020.

Med mer oberoende forskning på bordet kan vi i framtiden få ett förbud mot glyfosat även om EU beslutar om en förlängning. Kommissionen har rätt att granska ny forskning och dra in tillståndet om det visar sig att det finns ett samband mellan cancer och glyfosat.

Den svenska regeringens ingång i förhandlingarna är att den yrkesmässiga användningen av glyfosat ska vara noga kontrollerad. Sverige har redan hårdare regler för användning än många andra EU-länder. Exempelvis tillåts inte användning före skörd eftersom det ger höga resthalter av bekämpningsmedel i de odlade livsmedlen. Att Sverige nu har som målsättning att införa ett förbud av glyfosat för privat bruk är ett steg i rätt riktning.

Svensk växtodling står och faller inte med ett godkännande av glyfosat. Men det är ett stort produktionsproblem som vi inte kan bortse från. Dagens växtodling är extremt glyfosatberoende. En giftfri vardag kräver att kartan för svensk livsmedelsproduktion ritas om. Vi vill förbjuda glyfosat. Det kräver att vi satsar ordentligt på att utveckla alternativ som är hållbara både för naturen och våra bönder.

 

Linnéa Engström, EU-parlamentariker för Miljöpartiet

Max Andersson, EU-parlamentariker för Miljöpartiet

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet

Bodil Valero, EU-parlamentariker för Miljöpartiet