Max Andersson

”EU banar väg för fler företagshemligheter”

Jag skriver på SVT Opinion 11 april 2016.

***

”EU banar väg för fler företagshemligheter”

”Direktivet om skydd för företagshemligheter ger företag överdrivna rättigheter att kalla något en företagshemlighet och kan därmed begränsa insynen i företagen. Definitionen av företagshemligheter måste bli tydligare och skyddet för visselblåsare måste bli bättre”, skriver Max Andersson (MP).

Nu i veckan röstar EU-parlamentet om ett nytt direktiv om skydd för företagshemligheter.
Lagförslaget har fått utstå massiv kritik av flera organisationer i Sverige eftersom det kan leda till ökat hemlighetsmakeri och begränsa allmänhetens rätt till information.

Hittills är det endast vi gröna i EU-parlamentet som uttryckligen har motsatt oss lagförslaget. Vi hoppas att även övriga partier ställer sig på öppenheten och transparensens sida.Direktivet kommer att innebära att vi för första gången får en lagstiftning kring skydd för företagshemligheter på EU-nivå. Tanken är att det ska få företag att vilja investera mer inom EU.

Men direktivet ger företag överdrivna rättigheter att kalla något en företagshemlighet och kan därmed begränsa insynen i företagen.

En av de organisationer som har flaggat för problem med denna kontroversiella lag är den svenska intresseorganisationen Utgivarna, som består av flera medieföretag. De var rädda att lagen om skydd för företagshemligheter skulle hindra journalister från att utföra grävande journalistik.

Efter mycket påtryckningar, bland annat från de gröna i EU-parlamentet, förhandlades det fram en ny text som ger medier vissa undantag, men förslaget innehåller fortfarande många dåliga delar.
Vi tycker att förslaget fortfarande innebär stora risker för medborgarnas rätt till information och granskning. EU ska inte möjliggöra för företag att undgå granskning.

Om vi ska ha en likriktad lag på EU-nivå kring skydd för företagshemligheter måste bland annat följande punkter förbättras:

  • Definitionen av företagshemligheter måste bli tydligare. Det nuvarande lagförslaget ger företagen överdrivna rättigheter att definiera något som en företagshemlighet. Det kan leda till att företag kan hävda att all intern kommunikation inom företaget är företagshemligheter och därmed blir insynen i företaget minimal. Det skapar även en juridisk osäkerhet kring tolkningen av företagshemligheter, vilket kan innebära att en rättstvist mellan en journalist och ett företag inte alls tar medborgarnas intressen i beaktande, utan snarare gynnar företagens ekonomiska intressen.
  • Skyddet för visselblåsare måste bli bättre. Det nuvarande lagförslaget innehåller ett undantag för visselblåsare som läcker dokument för allmänhetens bästa, men skyddet är inte heltäckande och gäller endast efter att en rättstvist har inletts. Den enskilda visselblåsaren måste också själv ta fram bevis som styrker att dokumenten har läckts för allmänhetens bästa. Just nu står exempelvis visselblåsaren som läckte LuxLeaks-dokumenten inför rätta, för att hans avslöjande om massivt skattefusk i Luxemburg ska ha röjt företagshemligheter. Vi behöver starkare skydd för visselblåsare på EU-nivå.
  • Arbetstagare måste ha rätt att byta arbete. Arbetstagares rättigheter är också hotade då erfarenheter och kompetenser man lärt sig inom ett företag kan klassas som företagshemligheter. Detta skulle kunna sätta arbetare i en knepig juridisk sits om de vill byta arbetsgivare. Vi vill se en skrivning i det nya direktivet som stärker rätten för arbetstagare att byta jobb.

I ett öppet och demokratiskt samhälle är det oerhört viktigt att journalister har möjligheten att granska oegentligheter och att arbetstagare som upptäcker missförhållanden på sina arbetsplatser vågar och kan säga ifrån. Vi får inte låta företagens ekonomiska intressen hindra yttrandefriheten.

Den här veckan kommer lagförslaget om företagshemligheter upp till omröstning i EU-parlamentet.

Vi gröna kommer att rösta nej till förslaget som det ser ut i dag och hoppas att även övriga partier väljer samma väg. Vi kan göra lagtexten bättre så att den gynnar både företagen och allmänheten.

Max Andersson (MP) 
EU-parlamentariker