Max Andersson

”Mindre makt åt de små länderna”

Bodil Ceballos, Max Andersson och Ulf Holm skriver om Lissabonfördraget i tidningen Ljusnan 20:e november 2008.

***

Mindre makt åt de små länderna

I miljöpartiets riksdagsgrupp råder enighet i frågan om Lissabonfördraget. Vi menar att det är mycket märkligt att regeringen lägger fram en proposition om Lissabonfördraget trots att det blev ett nej i den irländska folkomröstningen om fördraget. Därmed borde förslaget ha fallit.

Miljöpartiet har under hela den långa process som funnits med EU-konvent, förslag på EU-konstitution och nu senast Lissabonfördraget lagt fram åtskilliga förslag på hur EU kan göras bättre. Regeringen har dock valt att inte ta hänsyn till dessa krav. Den moderatstyrda regeringen har inte ens försökt förverkliga sitt eget vallöfte om att arbeta för ett ”smalare men vassare EU”. I stället har vi fått ett ”bredare och fetare EU”.

Vår huvudsakliga kritik är att Lissabonfördraget innebär en kraftig förskjutning av makten inom EU från de små länderna till de stora. Sveriges inflytande i EU:s ministerråd minskar och därmed våra möjligheter att påverka lagförslag. Europeiska Rådet kommer att med enhällighet kunna besluta om att avskaffa vetorätten och gå över till beslut med kvalificerad majoritet på områden där fördraget kräver enhällighet.

Om Lissabonfördraget går igenom kommer EU få en EU-president och en utrikesminister. Medlemsländerna kommer inte längre vara garanterade representation i EU-kommissionen, vilket kraftigt undergräver principen att EU-kommissionen består av representanter från alla EU:s länder.

Det nya fördraget är också ett allvarligt hot mot alliansfriheten. Genom EU-fördraget förbinder sig medlemsländerna till militär upprustning vilket i princip innebär att man accepterar upprättandet av en EU-armé.

Miljöpartiet de Gröna anser också att det är helt centralt att före riksdagsbehandlingen av Lissabonfördraget veta om det kan behövas ett juridiskt bindande protokoll med garantier för att säkerställa att den svenska modellen med kollektivavtalslösningar inte ska kunna överprövas av EG-domstolen. Inte heller innehåller det nya förslaget någon miljögaranti som tillåter länder att gå före med en tuffare miljöpolitik. Några nya verktyg för att ta itu med klimatproblemen finns inte heller.

Nya fördragsändringar ska i EU antas enhälligt. Efter att Frankrike och Nederländerna röstade nej till EU-konstitutionen trodde vi att EU skulle ta intryck av kritiken och försöka göra något åt sin bristande legitimitet, demokrati och centralisering. Men i stället har man valt att presentera det nedröstade förslaget under ett nytt namn.

Miljöpartiet anser att Lissabonfördraget står i strid med Sveriges grundlag och att beslut gällande Lissabonfördraget därför ska ske i enlighet med grundlagsändringar, det vill säga två riksdagsbeslut med val emellan. Med de stora överföringarna av makt till EU som föreslås i Lissabonfördraget menar vi att det allra bästa vore en folkomröstning.

Under torsdagens behandling och beslut i riksdagens utrikesutskott lyfter miljöpartiets representanter de förslag vi som enig riksdagsgrupp lämnat in i vår motion om Lissabonfördraget. Motionen finns att läsa på vår hemsida.

Bodil Ceballos (mp)
ordinarie ledamot utrikesutskottet

Max Andersson (mp)
ersättare utrikesutskottet

Ulf Holm (mp)
ersättare utrikesutskottet