Max Andersson

”Medborgarinitiativ hotar bli skendemokrati”

Jag och Peter Eriksson skriver i SvD om medborgarinitiativen i EU.

***

EU-parlamentet röstar den här veckan om ett förslag för att förbättra det som kallas det Europeiska medborgarinitiativet. Det har nu gått tre år sedan initiativet infördes för att öka deltagardemokratin i EU genom att göra det möjligt för medborgare att begära att EU-kommissionen lägger fram lagförslag i en fråga. Sedan dess har medborgare tagit upp frågor som rör allt från att stärka skyddet för miljön, värna rätten till rent vatten till att avskaffa roamingavgifter inom EU.

Tre år efter att initiativet införts har dock inte ett enda medborgarinitiativ lett till några nya lagförslag från EU-kommissionen. I vissa fall har EU-kommissionen nöjt sig med ett preliminärt uttalande. Om medborgarinitiativet ska ha någon framtid krävs det en tydligare och mer seriös uppföljning.
Det Europeiska medborgarinitiativet innebär att en miljon medborgare från minst en fjärdedel av medlemsländerna kan uppmana EU-kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där EU har befogenhet. Detta gör att medborgarna får samma möjlighet som EU-parlamentet och ministerrådet att begära lagförslag från EU-kommissionen.

Sedan initiativet trätt i kraft har nästan 6 miljoner europeiska medborgare stöttat något initiativ. 24 initiativ har registrerats och godkänts, 29 har avvisats men endast 3 stycken har klarat de formella kraven och samlat ihop minst 1 miljon underskrifter från minst 7 olika EU-länder. EU-kommissionen har dock ännu inte initierat någon ny lagstiftning till följd av dessa initiativ.

Att lyckas få igenom ett framgångsrikt medborgarinitiativ kräver i nuläget stora insatser av de medborgare och rörelser som kämpar med detta. Att då se att EU-institutionerna inte gör något med dessa medborgarinitiativ riskerar hela syftet med projektet. Risken är att medborgarinitiativ upplevs som skendemokratiska, och att människors engagemang minskar snarare än ökar. Den stadiga nedgången av nya medborgarinitiativ tyder också på det.

Under 2016 kommer kommissionen att se över medborgarinitiativen. Vi trycker nu på från EU-parlamentet för att förbättra processen kring initiativen och göra den mer användarvänlig. Tillsammans med de andra ledamöterna i Gröna gruppen i EU-parlamentet har vi lagt förslag för att tydliggöra och stärka uppföljningen av framgångsrika medborgarinitiativ, så att det inte blir ett spel för gallerierna utan det deltagardemokratiska verktyg som det var tänkt. Vi anser att EU-kommissionen ska återkomma senast 12 månader efter att ett medborgarinitiativ har blivit framgångsrikt och presentera förslag till lagstiftning på området, som ska debatteras och röstas om i EU-parlamentet.

I dag finns möjligheten att lämna medborgarförslag i majoriteten av EU:s medlemsländer. I Sverige stärktes den möjligheten med införandet av det förstärkta folkinitiativet 2011. Då allt mer makt har flyttats till EU-nivån där folkstyret är svagare är det viktigt att vi utvecklar och stärker möjligheterna för medborgare att påverka. Medborgarinitiativet är positivt, inte bara för att det ger en möjlighet att påverka lagstiftningen och politikens innehåll, utan även för att det uppmuntrar till debatt och engagemang och gör det möjligt för medborgare att få upp en politiska fråga på dagordningen. EU-kommissionens agerande kommer vara avgörande för om medborgarinitiativet kommer att ses som en verklig möjlighet till att påverka eller en bekräftelse på EU:s demokratiska underskott av medborgarna. På onsdag röstar vi om att det ska bli det förstnämnda, ett reellt verktyg för att öka medborgarnas påverkan och deltagande i utvecklingen av EU.

Max Andersson
EU-parlamentariker, MP

Peter Eriksson
EU-parlamentariker, MP