Max Andersson

Kritiken mot Privacy Shield växer

Europeiska datatillsynsmannen Giovanni Buttarelli gav i går sitt utlåtande om ”Privacy Shield”-avtalet. Han, likt många andra, är bekymrad över bristerna i det förslag till nytt avtal om överföring av persondata mellan EU och USA, som kommissionen har presenterat. Några av de saker som Buttarellis utlåtande pekar på är brister i skydd mot massövervakning och respekten mot dataskyddsrättigheter. Han menar att avtalet som det ser ut i dag inte är tillräckligt för att klara av en juridisk prövning inför en domstol. Jag håller helt med Buttarelli när han menar att vi måste få till en hållbar situation för transatlantiska dataflöden.

Några av de saker som Buttarelli tar upp i sitt utlåtande är hur insamlingen av personlig data med hänvisning till nationell säkerhet har blivit regel snarare än ett undantag. I Privacy Shield-avtalet får rättsväsendet och underrättelsetjänsten tillgång till att filtrera och analysera data som är insamlad i kommersiellt syfte. Data som är överförd från EU till USA löper alltså stor risk att bli föremål för övervakning av amerikanska myndigheter. Kommissionen borde vara tydlig på denna punkt. Insamling av stora mängder data ska inte vara tillåten utom under extraordinära omständigheter.

Vidare pekar även Buttarelli på att de principer som finns på plats i kommissionens utkast inte ger EU-medborgare tillräckliga rättigheter när det gäller att framföra klagomål kring användandet av persondata. Till exempel borde rollen för ombudspersonen som står omnämnd i avtalet ges en större självständighet och inte vara en del av samma institution som i dag har möjlighet att massövervaka medborgare.

Kommission borde ta tillfället i akt, nu när vi har en ny dataskyddsförordning på plats som ger tydliga direktiv och skyldigheter till dem som kontrollerar persondata, att faktiskt inrätta ett avtal som går i linje med de grundläggande rättigheterna vi har inom EU. Annars finns det en risk att vi får göra om allt detta igen när avtalet faller i en rättegång, och det har varken företag eller EU:s medborgare råd med.

Länk till datatillsynsmannens utlåtande.