Max Andersson

Fråga till kommissionen om gruvpolitik

Provbrytning vid Gallok.

Pågår det ett arbete i kommissionen för att urholka miljöskyddet när det gäller gruvbrytning? Jag ställer en officiell fråga om detta med anledning av märkliga uttalanden från en EU-kommissionär i Malmö nyligen.

 

Fråga om översyn av beslutsprocessen för gruvor

EU:s art och habitatdirektiv och vattendirektiv är viktiga framsteg i arbetet för hållbar utveckling. Sverige har haft svårt att implementera denna lagstiftning när det gäller tillståndsgivning för gruvverksamhet, men den har på senare tid inneburit ett viktigt framsteg för hållbarhet.

Det finns starka krafter i Sverige som vill urholka miljöskyddet när det gäller gruvbrytning och utvinning av mineral, och de har bl. a .använt argumentet att exploatering som är bunden vid en speciell plats, t ex en gruva, skall behandlas på annorlunda sätt i beslutsprocessen.

Gruvbrytning och brytning av t.ex. kalk kan ha mycket stor påverkan på biologisk mångfald, grundvatten, luftföroreningar och människors hälsa. Jag menar därför att det är av yttersta vikt att miljöreglerna upprätthålls också på dessa områden, oavsett om verksamheten är platsbunden eller inte.

Därför blir jag orolig då EU-kommissionär Maros Sefcovic vid ett besök i Malmö, Sverige nyligen uttalade att kommissionen nu överväger en översyn kring beslutsprocessen för platsbundna verksamheter såsom gruvor, bl. a. när det gäller art och habitatsdirektivet respektive vattendirektiven.

Jag vill fråga kommissionen:

Stämmer det att EU-kommissionen överväger att se över beslutsprocessen för platsbundna verksamheter som gruvor? Om så är fallet, vem har initierat denna översyn, när skedde detta och varför?  Diskuteras art- och habitats respektive vattendirektivet i dessa sammanhang?