Max Andersson

DN talar klarspråk om alliansfriheten, efter att beslut tagits

Dagens Nyheter kräver idag att Sverige ska gå med i NATO. I en ledare betitlad Tala klarspråk påstår de att det följer av Lissabonfördraget.

”Sverige har för det första lovat att hjälpa andra medlemsländer i EU vid konflikt- och krissituationer. EU:s Lissabonfördrag slår i artikel 42 fast att medlemsländerna är ”skyldiga att ge … stöd och bistånd med alla till buds stående medel” om någon av unionens medlemmar skulle utsättas för ett väpnat angrepp.

Detta löfte sägs visserligen inte ”påverka den särskilda karaktären” hos ”vissa länders säkerhets- och försvarspolitik”. Det är en brasklapp som stuckits in för att tillfredsställa unionens alliansfria medlemmar.

Riktigt vad detta innebär för EU:s politik är fortfarande oklart. Det nya fördragets bestämmelser tolkas på olika sätt i olika medlemsländer. Men orden förpliktigar.”

DN har både rätt och fel. Det går att behålla alliansfriheten, även om det blir betydligt svårare nu under Lissabonfördraget. Men tänk om DN hade vågat tala klarspråk om detta redan innan fördraget trädde i kraft?