Max Andersson

Osynliga fördelar

Riksdagen har idag behandlat min motion om att utreda EU-medlemskapets kostnader. Undersökningar visar att det finns en hel del indirekta kostnader för byråkrati och ineffektivitet som kan vara klart större än själva medlemsavgiften.

Riksdagen avslog som väntat motionen men Finansutskottets argumentation är ganska rolig.

Motionärerna skriver nu att en utredning, för att inte vara onödigt ensidig, också måste undersöka de positiva effekterna av EU-medlemskapet. Det är i och för sig lovvärt, men utskottet anser attt EU-medlemskapets för- och nackdelar inte låter sig fångas i en kvantitativ analys och anser liksom tidigare att det i praktiken är ogörligt att på ett rättvisande sätt beräkna de ekonomiska effekterna av Sveriges tillgång till den inre marknaden och dessutom väga in vår möjlighet att påverka EU.

Det är inte lätt att hitta några ekonomiska fördelar med EU-medlemskapet om man räknar med att ett Sverige utanför EU får tillgång till den inre marknaden ungefär som Schweiz och Norge.

Översatt till ren svenska säger Finansutskottet helt enkelt att de inte vill räkna på EU-medlemskapets positiva effekter eftersom de är rädda att de inte kan hitta några