Max Andersson

”EU:s tredje väg”

Världen står på randen till ett handelskrig. USA:s nya ståltullar, som EU-länderna tillfälligt är undantagna från, är bara början. Det skriver jag, Jakop Dalunde, Linnéa Engström och Bodil Valero i en debattartikel i ETC.

***

I Bryssel fruktar många experter att Donald Trumps egentliga mål är att sänka Världshandelsorganisationen (WTO) och riva upp den regelbok som ligger till grund för det rådande handelssystemet.

Som svar på Trumps protektionism har EU ökat takten ytterligare när det gäller att ingå handelsavtal. Förhandlingar pågår med bland annat Japan, Singapore och Mercosur-länderna, där avtalet med Japan blir EU:s största hittills om det går i mål. Dessa överenskommelser berör endast i liten mån traditionella handelshinder. I stället kan de beskrivas som en kombination av lagstiftning och omfattande investeringsskydd, där företag får möjlighet att stämma stater som lagstiftar till skydd för klimat och folkhälsa.

Miljöpartiet välkomnar inte det kaos Trump orsakar – men inte heller en utveckling där EU via handelsavtal förhandlar bort medlemsländernas politiska verktyg för att bemöta klimatkrisen.

Vi tror på en tredje väg, där EU bidrar till utvecklingen av ett grönare handelssystem. Om EU på allvar vill vara en aktör mot klimatförändringar snarare än ett ombud för storföretag krävs en förändrad politik.

Den gröna rörelsen i Europa har förslag på lösningar.

1. Koldioxidtullar. För att bidra till ett rättvist resursutnyttjande i världen och motverka problem med att det är billigare att släppa ut koldioxid i vissa länder bör EU överväga införandet av koldioxidtullar. Det ska inte löna sig att flytta utsläppen till länder med svagare klimatlagstiftning. Vi vill gå vidare med en utredning kring hur den praktiska utformningen av ett sådant system ska se ut.

2. Bindande miljökrav. EU:s nya handelsavtal innehåller kapitel om miljömässig och social hållbarhet, men till skillnad från andra avsnitt finns det inga sanktioner att tillgå om någon av parterna bryter mot dessa delar av avtalet. Miljö- och klimatkrav samt fackliga rättigheter behöver vara en bindande del av EU:s handelspolitik. EU behöver även stödja FN-processen med att ta fram ett avtal för mänskliga rättigheter, som skulle tvinga stor­företag att ta ansvar för de lagbrott och brott mot mänskliga rättigheter som begås av deras underleverantörer. Ett sådant avtal kommer att ta år att förhandla fram och det blir inte lättare med Donald Trump i Vita huset. Därför anser vi att Sverige ska gå före och införa ett sådant företagsansvar på nationell nivå, vilket exempelvis Frankrike redan gjort.

3. Använd EU:s inflytande. EU:s förordning om illegalt fiske (IUU) är i dag det enda rättsliga verktyget som kan stoppa handel med fisk till EU och därmed pressa länder till att förbättra miljö- och sociala standarder. Fiske är ett utmärkt exempel på när EU kan visa ledarskap vad gäller miljö och social hållbarhet. EU är världens största inre marknad för fiskeriprodukter och är dessutom nettoimportör av fisk och fiskprodukter – vilket ger makt. Ett hot om exportstopp till EU-marknaden fungerar som ett effektivt handelsvapen. Ett exempel är Thailand med sin fiskesektor som bygger på både slavarbete och miljömässig degradering av ekosystemen. Efter att EU-kommissionen gett Thailand en skarp varning så har landet höjt sina standarder radikalt.

4. Förändring av det globala patentsystemet. Vi vill underlätta överföring av klimatvänlig teknik för att skapa mer handlingsutrymme för företag i det globala Syd. Detta kan uppnås genom att låta WTO ta fram en deklaration om intellektuella rättigheter och klimatet. Genom att använda undantagen i det så kallade TRIPS-avtalet om immateriella rättigheter vill vi även möjliggöra för de länder som vill och behöver använda patent för att minska sin klimatpåverkan att göra så i utbyte mot en rimlig ersättning. Ett sådant system är inspirerat av undantaget för aidsmediciner.

Den våg av protektionism som nu kommer från USA är oroande. Men samtidigt är den svartvita världsbild som målas upp mellan protektionism och frihandel både grovt förenklad och felaktig. Världen behöver en tredje väg framåt, där handeln tillåts bli ett kraftfullt verktyg i kampen mot klimatförändringarna, miljöproblemen och växande social ojämlikhet. Vi hoppas att såväl Sverige som EU är beredda att vara drivande i det arbetet.

MP i Europaparlamentet
Max Andersson (MP), Jakop Dalunde (MP), Linnéa Engström (MP) och Bodil Valero (MP).