Max Andersson

”Det är dags att reglera lobbyismen inom EU”

Lobbyismen är ett av EU:s största demokratiska problem. I december hade jag en artikel om vad jag vill göra åt det, som publicerades i Länstidningen Södertälje, Dalarnas Tidningar, Smålänningen och Norran.

”Det är dags att reglera lobbyismen inom EU”

En vanlig vecka i Bryssel blir jag kontaktad av omkring 150 lobbyister. Det kan handla om fackförbund, ideella organisationer och religiösa samfund. Men framför allt handlar det om stora företag som, ofta via lobbyfirmor, försöker påverka EU:s lagstiftning.
När EU kritiseras för att lida av ett demokratiskt underskott är det ofta den omfattande lobbyismen som lyfts fram. Siffror från EU:s eget öppenhetsregister visar att lobbyismen ökar för varje år och att företag och andra intresseorganisationer lägger allt mer pengar på att försöka påverka EU:s beslutsfattare att fatta beslut som gynnar deras intressen.
Vi ser samtidigt hur politiska förslag om starkare skydd för människor och miljö ständigt urvattnas. Såväl stora multinationella bolag som Monsanto som den polska kolindustrin har haft framgångsrika lobbykampanjer för att försämra föreslagna regleringar av farliga kemikalier eller förslag som syftar till att minska klimatutsläpp. Lobbyismen är i dag det enskilt största hindret mot ett aktivt miljöarbete i EU.
Lobbying behöver inte vara ett problem. Lobbyister kan tillföra viktiga perspektiv i utformandet av politik. Problemet är den snedvridna tillgången till beslutsfattarna. Öppenhetsorganisationen Corporate Europe Observatory uppskattar att så mycket som 70-80 procent av lobbyisterna i Bryssel kommer från stora företag.  Det finns ett öppenhetsregister för lobbyister i EU, men det är än så länge bara frivilligt.

Jag har tagit fram en rapport med fakta och förslag på fler åtgärder. Tillsammans med den Gröna partigruppen i EU-parlamentet kommer jag att arbeta inför EU-valet 2019 med målet att komma åt de negativa sidorna av lobbyismen.

Här är våra förslag:
■ Obligatoriskt och lagligt bindande lobbyregister. Endast med ett obligatoriskt öppenhetsregister kan vi vara säkra på att fånga upp alla dem som direkt eller indirekt försöker påverka EU:s beslutsfattande. Ett obligatoriskt register skulle också möjliggöra sanktioner mot dem som inte följer reglerna.
■ Införande av lobbyfotavtryck. Ett lobbyfotavtryck är en offentlig handling som visar lobbyisters påverkan när en ny lagstiftning antagits.
■ Mer transparenta och balanserade expertgrupper. Vi vill att EU-kommissionens expertgrupper ska bli mer öppna och balansera olika intressen, för att inte domineras av näringslivet så som de gör i dag.
■ Stoppa svängdörrarna i politiken. I dag får EU-parlamentariker ersättning upp till 24 månader efter att deras mandat har gått ut. Under denna period ska det inte vara tillåtet att ta ett jobb för ett företag eller organisation som arbetar med att påverka EU:s beslutsfattare.

■ Mer öppenhet i EU:s lagstiftning. Vi vill se en ökad tillgång till dagordningar och mötesanteckningar från EU:s olika politiska möten. Det ska vara lika tillgång för medborgare som för representanter för lobbyorganisationer.

Max Andersson (MP)
EU-parlamentariker